Što muči odgoj i obrazovanje pred lokalne izbore?

Županije, gradovi i općine osnivači su odgojno-obrazovnih ustanova. Lokalni izbori koji će se održati 16. svibnja 2021. godine prilika su da se razgovara o tome što sve muči sustav odgoja i obrazovanja za koji je odgovorna i lokalna vlast.

Obrada stereotipa i predrasuda u nastavi – edukacija za nastavnike/ice

Potaknuti raspravom u javnosti oko poučavanja predrasuda i zadatka “Euro vlak – Euro-rail a la carte”, pozivamo nastavnike/ice, edukatore/ice, obrazovne radnike/ice i sve zainteresirane na edukaciju u kojoj ćemo zajedno analizirati ovu vježbu kako bi ju mogli koristiti u nastavi bez straha – u svrhu promišljanja, a ne produbljivanja stereotipa.

Izvještaj s online razgovora “GOOD Petak u podne: Nejednaki u i zbog obrazovanja ROMSKA DJECA U OBRAZOVANJU”

Online razgovor koji je potrajao dva sata organizirala je GOOD Inicijativa 17. srpnja 2020. kao dio serije razgovora kojima teži kritički progovarati o strukturnim preprekama koje oblikuju odgojno-obrazovna iskustva manjinske djece. Petnaestak sudionica i sudionika koji se bave podrškom romskim učenicama i učenicima u ostvarivanju poželjnih odgojno-obrazovnih ishoda razgovarali su o problemima s kojima se romska djeca suočavaju vezano uz obrazovanje te sustavnim mehanizmima potpore i izjednačavanja obrazovnih mogućnosti i ishoda.

GOOD Petak u podne: “Nejednaki u i zbog obrazovanja – obrazovanje na manjinskim jezicima i pismima”

U petak 24.7.2020. u 12 h otvorit ćemo još jedan u seriji razgovora kojima je cilj rastvoriti i sagledati strukturne prepreke koje oblikuju odgojno-obrazovna iskustva ranjivih grupa djece – ovog puta temu obrazovanja na manjinskim jezicima i pismima koje je zajamčeno Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i Zakonom o odgoju i obrazovanju na jezicima i pismima manjina, ali mnogi segmenti njegove konceptualizacije i provedbe ostaju nedorečeni i nerazrađeni.

1. Uvesti Građanski odgoj i obrazovanje kao nastavni predmet u osnovne i srednje škole te kao interdisciplinarni sadržaj na fakultetima

» Uvesti Građanski odgoj i obrazovanje kao nastavni predmet u osnovne i srednje škole.

» Uvesti Građanski odgoj i obrazovanje kao interdisciplinarni sadržaj na fakultetima.

» U kurikulume nastavničkih i stručno-suradničkih smjerova uvesti obavezno pohađanje kolegija Građanskog odgoja i obrazovanja.

» Osigurati sustavno i kvalitetno stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika/ca, nastavne materijalne i priručnike za provođenje Građanskog odgoja i obrazovanja.

» Revidirati važeći Kurikulum za međupredmetnu temu Građanski odgoj i obrazovanje za osnovne i srednje škole (“Narodne novine”, broj 10/2019)

2. Demokratizirati odgojno-obrazovne ustanove

» Razviti i uspostaviti sustav upravljanja odgojno-obrazovnom ustanovom na demokratskim načelima.

» Ojačati sudjelovanje učenica i učenika u upravljanju odgojno-obrazovnom ustanovom.

» Poticati škole na inkluzivan i suradnički pristup u razvoju školskih razvojnih planova.

» Demokratizirati obrazovne sadržaje i aktivnosti.

4. Poticati i podupirati suradnju odgojno-obrazovnih ustanova s lokalnim dionicima na temelju jasnih kriterija stručnosti i kvalitete

» Izraditi jasne kriterije stručnosti i kvalitete lokalnih dionika kako bi mogli surađivati s odgojno-obrazovnim ustanovama te provoditi programe, projekte i aktivnosti u suradnji s odgojno-obrazovnim ustanovama.

» Ojačati i poticati suradnju između odgojno-obrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva.

» Osnažiti suradnju odgojno-obrazovnih ustanova s dionicima visokog obrazovanja i znanstvenim institucijama.

5. Osigurati svoj djeci pravičan pristup obrazovanju i jednaku kvalitetu odgoja i obrazovanja

» Spriječiti svaki oblik diskriminacije djece zbog njihove jezične, kulturne, klasne ili neke druge različitosti.

» Implementirati Državni pedagoški standard u svim odgojno-obrazovnim ustanovama.

» Osigurati učenicama i učenicima srednjih strukovnih škola mogućnost nastavka obrazovanja s posebnim naglaskom na učenike trogodišnjih strukovnih škola, što podrazumijeva i reviziju modela dualnog obrazovanja učenika koji zanemaruje važnost općeobrazovnih predmeta.

» Omogućiti nastavak obrazovanja svoj djeci koja uslijed siromaštva i drugih nepovoljnih socio-ekonomskih okolnosti nemaju mogućnost sudjelovanja ili nemaju odgovarajući pristup i uvjete za rad.

» Osigurati stabilne radne uvjete i stručnu podršku pomoćnicima u nastavi kako bi sva djeca imala mogućnost ravnopravno sudjelovati u nastavi, a osobito djeca Romi i djeca pripadnici drugih nacionalnih manjina kao i djeca izbjeglice koji su posljednjih mjeseci djelomično ili u potpunosti izostavljeni iz organizirane nastave na daljinu.

» Omogućiti kvalitetnu, dostatnu i na vrijeme organiziranu pripremnu i dopunsku nastavu hrvatskoga jezika te dopunsku nastavu za druge predmete za djecu inojezičare, s posebnom pažnjom na djecu izbjeglice i migrante.

» Osigurati uvjete kako bi se romskoj i djeci izbjeglicama, napose učenicima četvrtog i osmog razreda osnovne škole, za vrijeme ljetnih praznika osigurala institucionalna ili izvaninstitucionalna nastava te poticati osnivače odgojnoobrazovnih ustanova da omoguće korištenje svojih prostora bez naknade za takve projekte.

» Preusmjeriti financijska sredstva ranije namijenjena (za vrijeme pandemije odgođenom) boravku djece u školi u poboljšanje uvjeta u kojima žive i uče, a tamo gdje novac nije predviđen, a potreba postoji, pronaći ga i preliti iz
drugih izvora.

» Osigurati podršku u učenju kroz dodatnu i dopunsku nastavu ili na druge prikladne načine svim učenicima kojima je to potrebno, osobito učenicima koji su u riziku da budu isključeni.

6. Uvesti besplatni rani i predškolski odgoj i obrazovanje za svu djecu

» Uspostaviti program suradnje državnih i lokalnih vlasti kako bi sva djeca imala besplatan rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

» Raditi na osiguranju ujednačenih uvjeta i povećanom centraliziranom financiranju predškolskog odgoja i obrazovanja.

» Posebne napore uložiti u uključivanje djece iz ranjivih i ugroženih skupina (niži socioekonomski status, djeca koja ne govore hrvatski jezik, Romi itd.)8
u redovne programe ranog i predškolskog odgoja kao prioritet svojih programa u lokalnim zajednicama.

» Izmijeniti kriterije upisa te potaknuti roditelje iz ranjivih i ugroženih skupina na uključivanje djece u rani i predškolski odgoj.

» Proglašenje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u minimalnom trajanju od 500 sati zajamčenim pravom svakog djeteta.

» Ulagati u infrastrukturu.

7. Započeti s provedbom Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije iz 2014. godine

» Donijeti Akcijski plan provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koji će uzeti u obzir novonastali kontekst pandemije.

» Podnositi godišnja izvješća o provedbi Akcijskog plana i Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije.

» Uspostaviti institucionalni okvir provedbe i praćenja provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, osobito Posebno stručno povjerenstvo i
stručne radne skupine.

» Uspostaviti Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje u njegovoj zakonom definiranoj ulozi.

8. Provesti Cjelovitu kurikularnu reformu

» Donijeti Okvir nacionalnog kurikuluma.

» Uvesti devetogodišnje obvezno obrazovanje.

» Povećati izbornost predmeta u višim razredima osnovne škole i u srednjoj školi.

» Revidirati i prilagoditi predmetne i međupredmente kurikulume na temelju prijedloga odgojno-obrazovnih radnika, suvremenih spoznaja i međunarodnih preporuka i okvira.

» Prilikom revizije i prilagodbe predmetnih i međupredmetnih kurikuluma, posebnu pozornost posvetiti prijeko potrebnim područjima osobnih i socijalnih vještina, prihvaćanja različitosti, mentalnog zdravlja, spolnog zdravlja te shvaćanju poduzetnosti kao opće društvene kvalitete.

» Uvesti cjelovit seksualni odgoj kao sastavni dio međupredmetne teme Zdravlje.

9. Izraditi i objaviti smjernice za situacije koje onemogućavaju ili bitno otežavaju održavanje nastave u odgojno-obrazovnim ustanovama utemeljene na ciljevima i načelima odgoja i obrazovanja

» Osigurati jasne, točne, pravovremene i sadržajne informacije obiteljima i učenicima o svim bitnim aspektima odgojno-obrazovnog procesa tijekom situacija koje onemogućavaju ili bitno otežavaju održavanje nastave u odgojno-obrazovnim ustanovama.

» Izraditi smjernice za nastavu na daljinu pri čemu posebnu pažnju posvetiti pravovremenom i odgovarajućem uključivanju djece iz ranjivih i ugroženih skupina.

» Osigurati učinkovit sustav podrške mentalnom zdravlju odgojno-obrazovnih radnika i djece tijekom održavanja nastave na daljinu kao i potporu roditeljima.

» Osigurati stručnu podršku i financijska sredstva odgojno-obrazovnim radnicima i pomoćnicima u nastavi za individualni rad s djecom s teškoćama u učenju i djecom kojima hrvatski nije materinji jezik.

10. Razviti sustav potpore učenicima u profesionalnoj orijentaciji

» Uvesti nove i unaprijediti postojeće resurse za profesionalno usmjeravanje.

» Redovito i sustavno upoznavati učenike i roditelje s resursima za profesionalno usmjeravanje koji su im na raspolaganju.

» Razvijati suradnju s relevantnim dionicima, stručnim usavršavanjem odgojno-obrazovnih radnika i suradnjom i osnaživanjem roditelja.