Naučene lekcije GOOD inicijative – koraci za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u jedinici lokalne samouprave

Što se pokazalo dobrim u provedbi, iskustva praćenja provedbe GOO-a u različitim gradovima:

 • jasna politička podrška školama u provedbi programa – važno je da lokalna samouprava stoji
 • iza programa i javno komunicira važnost uvođenja u škole kojima je osnivač
 • dobra suradnja Grada i škola – jasna i pravovremena komunikacija, osigurana sredstva
 • dovoljno vremena za pripremu škola – edukacija, satnica, priprema nastave, materijala i sl.
 • odabir nastavnica prema motivaciji i interesu za područje, dvije osobe po školi za edukacije
 • pravovremeno informiranje nastavnica o načinu provedbe, što će dobiti, kako da informiraju
 • roditelje (+ ispitivanje interesa roditelja/učenica)
 • provedba izvannastavne aktivnosti kroz blok sate (35/70 sati godišnje)
 • suradnja sa lokalnim dionicima na aktivnostima GOO (posjete i sl.)
 • podrška u provedbi i praćenje lokalnih udruga (npr. Grad Osijek je imao budžet za lokalne
 • udruge koje su radile sa nastavnicima njihovih škola)
 • sastanci nastavnica – razmjena iskustva i podrška
 • praćenje i evaluacija programa od strane osnivača
 • na kraju školske godine organizirati zajedničko predstavljanje svih aktivnosti – primjeri
 • dobre prakse (sajam GOO projekata).

Koraci za uvođenje GOO u škole

Korak 1:

• Potpisati sporazum sa Gradom Rijeka i preuzeti materijale

ili

• osnovati povjerenstvo za uvođenje GOO u škole – zadaća povjerenstva može biti izrada kurikuluma za provedbu izvannastavne aktivnosti, priprema logistike i komunikacije sa školama, izrada hodograma, odabir izvoditelja edukacije, praćenje provedbe, odabir evaluatora.

Korak 2: Izrada proračuna (naknade izvoditeljima – nastavnicima, tisak priručnika za učenike, priprema i edukacija za izvoditelje, praćenje i evaluacija, naknade za rad povjerenstva, operativni troškovi za aktivnosti za škole) i odabir kontakt osobe iz gradskog ureda za obrazovanje (koordinatorica provedbe programa).

Korak 3: Izraditi preporuke/kriterije vezano za kadar koji bi provodio GOO (npr. struka, motivacija, poželje kompetencije).

Korak 4: Izraditi info za ravnatelje/škole sa svim relevantnim informacijama o provedbi – plaćanje, satnica i druge tehničke informacije.

Korak 5: Otvoriti poziv za prijavu škole i napraviti prezentaciju o uvođenju i provedbi programa za sve škole.

Korak 6: Odabrati izvoditelje edukacije za nastavnike/ce – sukladno propisima (direktno podugovaranje ili javni poziv za odabir pružatelja usluge edukacije za nastavnike/ce).

Korak 7: Organizirati edukaciju kroz više modula koja sadrži uvodni modul (razjašnjava tehničke i sadržajne aspekte provedbe programa) te pokriva sve dimenzije i ishode iz GOO programa, provoditi edukacije od ožujka do srpnja. Edukacijske grupe od maksimalno 25 sudionika/ca.

Korak 8: Uvrštavanje izvannastavne aktivnosti u Školski kurikulum (rujan).

Korak 9: Ispitati interes roditelja i učenika (anketa, lipanj) te formiranje grupa učenika u svakoj školi (rujan).

Korak 10: Početak provedbe izvannastavne aktivnosti u školama (rujan).

Korak 11: praćenje (osnivač – JLRS) i evaluacija provedbe programa (vanjski izvoditelji) – kontinuirano.

Korak 12: opcionalno – organiziranje individualnih i/ili grupnih mentorskih sastanaka sa školama kako bi se dala potpora školama u što kvalitetnijoj izvedbi (mentorstvo mogu provoditi odabrani edukatori, povjerenstvo, nastavnici iz drugih gradova koji su uveli GOO i sl.).

Korak 13: na kraju šk. godine izrada evaluacijskog izvještaja o provedbi i preporuka za unapređenje.

Na ovoj poveznici možete preuzeti dokument s preporukama za uvođenje.