Građanski odgoj i obrazovanje kao jedna od tema na konferencijama u Rovinju i Supetru

22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa „Kako obrazovanju dodati boju“ – Rovinj

U petak 7. studenoga je u okviru 22. godišnje konferencije hrvatskih psihologa održane u Rovinju pod nazivom ‘Kako obrazovanju dodati boju’, organiziran okrugli stol Perspektiva škola demokratskog obrazovanja u našem sustavu odgoja i obrazovanja. Uz moderaciju Darka Lončarića s Učiteljskog fakulteta u Rijeci, na okruglom su stolu sudjelovale: Dragana Bolješić, Martina Vičić Crnković i Lana Cvitak iz inicijative za slobodnu školu s vizijom društva demokratskog obrazovanja te Emina Bužinkić ispred GOOD Inicijative i Centra za mirovne studije koji se zalažu za kvalitetno i sustavno uvođenje obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u hrvatski obrazovni sustav.

Istog dana poslije podne održan je okrugli stol Prava djece i predškolska/školska psihologija – 25 godina od donošenja Konvencije o pravima djeteta kojeg je moderirala Gorana Hitrec. Među uvodnim izlagačicama bile su zaposlenice institucija i organizacija civilnog društva koje se u svom radu bave dječjim pravima: Gordana Keresteš, Maja Gabelica Šupljika, Nina Pećnik, Jasenka Pregrad, Sanja Brajković, Ljiljani Igrić i Martina Horvat voditeljica edukacijskog centra GONG-a i članica GOOD inicijative koja je održala uvodno izlaganje o odgoju i obrazovanju za ljudska prava i demokratsko građanstvo. Naglašeno je kako članak 29. Konvencija o pravima djeteta obvezuje države potpisnice odgoj i obrazovanje usmjeriti na razvoj poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda, razvoj kulturnog identiteta, jezika i vrijednosti zemlje u kojoj dijete živi i zemlje iz koje potiče, ali i civilizacija drugačijih od njegove kao i pripremu djeteta za zaštitu prirodnog okoliša te za odgovoran život u slobodnom društvu u duhu razumijevanja, mira, snošljivosti, ravnopravnosti među spolovima i prijateljstvu među narodima, etničkim, nacionalnim i vjerskim grupama. Da bi odgoj i obrazovanje usmjereno na navedene ishode bilo moguće ostvariti potrebno je razviti primjeren program/kurikulum te demokratizirati škole kako bi Konvencija i postojeći sustav zaštite ljudskih i dječjih prava mogao biti osiguran u svakodnevnom životu djeteta u zajednici u kojoj živi i u sustavima u kojima sudjeluje.

 

Kongres socijalnih pedagoga „Izvan granica“ – Supetar

Dana 10. listopada, na 4. Kongresu socijalnih pedagoga pod nazivom Izvan granica održanom u Supetru na Braču, Martina Horvat voditeljica edukacijskog centra GONG-a i članica GOOD inicijative održala je izlaganje naziva Kako socijalno-pedagoške kompetencije mogu doprinijeti građanskom odgoju i obrazovanju. Budući da je uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja trenutno vrlo aktualna tema, koja kroz društvenu dimenziju obuhvaća i područje socijalnih vještina kojim su se do sada u velikoj mjeri bavili socijalni pedagozi, predavanje je uključilo upoznavanje sa sastavnicama građanskog odgoja i obrazovanja te s procesom uvođenja u škole, prikaz istraživanja koji ukazuju na potrebu uvođenja zbog nedovoljno razvijene građanske kompetencije učenika, ali je otvorilo pitanja izazova u provedbi te mogućnosti sudjelovanja socijalnih pedagoga podršci razvoju građanske kompetencije učenika.