Edukacija “Kako koristiti vježbu “Barometar stavova”?”

Vježba “Barometar stavova” pomaže učenicima i učenicama da definiraju i izraze vlastiti i da čuju tuđi stav o određenoj temi. Uz pomoć kontroverznih teza ili teza koje omogućuju polariziranje, hotimice koristeći generalizacije, potičemo učenike i učenice da izraze svoj stav. Metoda nam pokazuje da postoji raspon stavova o određenoj temi, da je on puno širi i slojevitiji od DA i NE, „Slažem se” ili „Ne slažem se”, te omogućuje izgradnju stava o određenoj temi koristeći više ishodišta i slojevitiju analizu nekog problema.

Edukacija “Kako pričati o nasilju u mladenačkim vezama?”

Nastavljamo s organiziranjem online edukacija na različite teme. U prosjeku organiziramo 2 – 3 online edukacije mjesečno, koje vode iskusni_e treneri_ce GOOD inicijative (50-ak organizacija civilnog društva koje se zalažu za sustavno uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u sustav formalnog obrazovanja), na teme koje su birali upravo odgojno-obrazovni stručnjaci. Kroz prošle cikluse nastavnici_e i stručni_e suradnici_e istakli su da su im potrebna znanja vezana uz sadržaje prevencije nasilja te sukladno tome ovaj put organiziramo edukaciju na temu “Kako pričati o nasilju u mladenačkim vezama?”

Kako pričati o seksualnom nasilju? – edukacija za nastavnike/ce

Tijekom edukacije će biti predstavljena problematika seksualnog nasilja, kao jednog od dva dominantna oblika rodno uvjetovanog nasilja. Sadržaj edukacije će obuhvatiti definiranje oblika seksualnog nasilja, rasprostranjenosti, specifičnostima seksualnog nasilja, specifičnostima seksualnog nasilja koje preživljavaju djeca te što učiniti kada/ako nam se dijete koje ga je preživjelo obrati.

Veliko istraživanje mladih: Izostankom kvalitetne implementacije građanskog odgoja i obrazovanja razina političke pismenosti stagnira

Mladima pri sklapanju prijateljstava nije bitna rasa, vjera ili nacionalnost, a na njihovo političko znanje uvelike ovisi vrsta srednjoškolskog programa koji pohađaju, što pokazuje potrebu za kvalitetnijom implementacijom građanskog odgoja i obrazovanja, istaknuto je na današnjem predstavljanju rezultata istraživanja “Politička pismenost učenika i učenica završnih razreda srednjih škola“ na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.

Kako podučavati o LGBTIQ temama? – edukacija za nastavnike/ice

Potaknuti uspješno organiziranim ciklusom radionica za nastavnike_ce i stručne suradnike_ce o načelima poučavanja o predrasudama i stereotipovima odlučili smo nastaviti s online edukacijama koje obrađuju različite slične teme. Teme edukacija biraju sami nastavnici_e i stručni suradnici_e kroz prijavnice na nove edukacije, ali i kroz evaluacije već održanih.

Potreba za znanjem koja je iskočila u najvećem broju na proteklim evaluacijama vezana je uz područje LGBTIQ tema, te sukladno tome naslov sljedeće edukacija koju ćemo organizirati je “Kako podučavati o LGBTIQ temama?”.

Što muči odgoj i obrazovanje pred lokalne izbore?

Županije, gradovi i općine osnivači su odgojno-obrazovnih ustanova. Lokalni izbori koji će se održati 16. svibnja 2021. godine prilika su da se razgovara o tome što sve muči sustav odgoja i obrazovanja za koji je odgovorna i lokalna vlast.

Obrada stereotipa i predrasuda u nastavi – edukacija za nastavnike/ice

Potaknuti raspravom u javnosti oko poučavanja predrasuda i zadatka “Euro vlak – Euro-rail a la carte”, pozivamo nastavnike/ice, edukatore/ice, obrazovne radnike/ice i sve zainteresirane na edukaciju u kojoj ćemo zajedno analizirati ovu vježbu kako bi ju mogli koristiti u nastavi bez straha – u svrhu promišljanja, a ne produbljivanja stereotipa.

Izvještaj s online razgovora “GOOD Petak u podne: Nejednaki u i zbog obrazovanja ROMSKA DJECA U OBRAZOVANJU”

Online razgovor koji je potrajao dva sata organizirala je GOOD Inicijativa 17. srpnja 2020. kao dio serije razgovora kojima teži kritički progovarati o strukturnim preprekama koje oblikuju odgojno-obrazovna iskustva manjinske djece. Petnaestak sudionica i sudionika koji se bave podrškom romskim učenicama i učenicima u ostvarivanju poželjnih odgojno-obrazovnih ishoda razgovarali su o problemima s kojima se romska djeca suočavaju vezano uz obrazovanje te sustavnim mehanizmima potpore i izjednačavanja obrazovnih mogućnosti i ishoda.

GOOD Petak u podne: “Nejednaki u i zbog obrazovanja – obrazovanje na manjinskim jezicima i pismima”

U petak 24.7.2020. u 12 h otvorit ćemo još jedan u seriji razgovora kojima je cilj rastvoriti i sagledati strukturne prepreke koje oblikuju odgojno-obrazovna iskustva ranjivih grupa djece – ovog puta temu obrazovanja na manjinskim jezicima i pismima koje je zajamčeno Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i Zakonom o odgoju i obrazovanju na jezicima i pismima manjina, ali mnogi segmenti njegove konceptualizacije i provedbe ostaju nedorečeni i nerazrađeni.

1. Uvesti Građanski odgoj i obrazovanje kao nastavni predmet u osnovne i srednje škole te kao interdisciplinarni sadržaj na fakultetima

» Uvesti Građanski odgoj i obrazovanje kao nastavni predmet u osnovne i srednje škole.

» Uvesti Građanski odgoj i obrazovanje kao interdisciplinarni sadržaj na fakultetima.

» U kurikulume nastavničkih i stručno-suradničkih smjerova uvesti obavezno pohađanje kolegija Građanskog odgoja i obrazovanja.

» Osigurati sustavno i kvalitetno stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika/ca, nastavne materijalne i priručnike za provođenje Građanskog odgoja i obrazovanja.

» Revidirati važeći Kurikulum za međupredmetnu temu Građanski odgoj i obrazovanje za osnovne i srednje škole (“Narodne novine”, broj 10/2019)

2. Demokratizirati odgojno-obrazovne ustanove

» Razviti i uspostaviti sustav upravljanja odgojno-obrazovnom ustanovom na demokratskim načelima.

» Ojačati sudjelovanje učenica i učenika u upravljanju odgojno-obrazovnom ustanovom.

» Poticati škole na inkluzivan i suradnički pristup u razvoju školskih razvojnih planova.

» Demokratizirati obrazovne sadržaje i aktivnosti.

4. Poticati i podupirati suradnju odgojno-obrazovnih ustanova s lokalnim dionicima na temelju jasnih kriterija stručnosti i kvalitete

» Izraditi jasne kriterije stručnosti i kvalitete lokalnih dionika kako bi mogli surađivati s odgojno-obrazovnim ustanovama te provoditi programe, projekte i aktivnosti u suradnji s odgojno-obrazovnim ustanovama.

» Ojačati i poticati suradnju između odgojno-obrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva.

» Osnažiti suradnju odgojno-obrazovnih ustanova s dionicima visokog obrazovanja i znanstvenim institucijama.

5. Osigurati svoj djeci pravičan pristup obrazovanju i jednaku kvalitetu odgoja i obrazovanja

» Spriječiti svaki oblik diskriminacije djece zbog njihove jezične, kulturne, klasne ili neke druge različitosti.

» Implementirati Državni pedagoški standard u svim odgojno-obrazovnim ustanovama.

» Osigurati učenicama i učenicima srednjih strukovnih škola mogućnost nastavka obrazovanja s posebnim naglaskom na učenike trogodišnjih strukovnih škola, što podrazumijeva i reviziju modela dualnog obrazovanja učenika koji zanemaruje važnost općeobrazovnih predmeta.

» Omogućiti nastavak obrazovanja svoj djeci koja uslijed siromaštva i drugih nepovoljnih socio-ekonomskih okolnosti nemaju mogućnost sudjelovanja ili nemaju odgovarajući pristup i uvjete za rad.

» Osigurati stabilne radne uvjete i stručnu podršku pomoćnicima u nastavi kako bi sva djeca imala mogućnost ravnopravno sudjelovati u nastavi, a osobito djeca Romi i djeca pripadnici drugih nacionalnih manjina kao i djeca izbjeglice koji su posljednjih mjeseci djelomično ili u potpunosti izostavljeni iz organizirane nastave na daljinu.

» Omogućiti kvalitetnu, dostatnu i na vrijeme organiziranu pripremnu i dopunsku nastavu hrvatskoga jezika te dopunsku nastavu za druge predmete za djecu inojezičare, s posebnom pažnjom na djecu izbjeglice i migrante.

» Osigurati uvjete kako bi se romskoj i djeci izbjeglicama, napose učenicima četvrtog i osmog razreda osnovne škole, za vrijeme ljetnih praznika osigurala institucionalna ili izvaninstitucionalna nastava te poticati osnivače odgojnoobrazovnih ustanova da omoguće korištenje svojih prostora bez naknade za takve projekte.

» Preusmjeriti financijska sredstva ranije namijenjena (za vrijeme pandemije odgođenom) boravku djece u školi u poboljšanje uvjeta u kojima žive i uče, a tamo gdje novac nije predviđen, a potreba postoji, pronaći ga i preliti iz
drugih izvora.

» Osigurati podršku u učenju kroz dodatnu i dopunsku nastavu ili na druge prikladne načine svim učenicima kojima je to potrebno, osobito učenicima koji su u riziku da budu isključeni.

6. Uvesti besplatni rani i predškolski odgoj i obrazovanje za svu djecu

» Uspostaviti program suradnje državnih i lokalnih vlasti kako bi sva djeca imala besplatan rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

» Raditi na osiguranju ujednačenih uvjeta i povećanom centraliziranom financiranju predškolskog odgoja i obrazovanja.

» Posebne napore uložiti u uključivanje djece iz ranjivih i ugroženih skupina (niži socioekonomski status, djeca koja ne govore hrvatski jezik, Romi itd.)8
u redovne programe ranog i predškolskog odgoja kao prioritet svojih programa u lokalnim zajednicama.

» Izmijeniti kriterije upisa te potaknuti roditelje iz ranjivih i ugroženih skupina na uključivanje djece u rani i predškolski odgoj.

» Proglašenje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u minimalnom trajanju od 500 sati zajamčenim pravom svakog djeteta.

» Ulagati u infrastrukturu.