Što nam mladi govore o tome kakav građanski odgoj i obrazovanje žele?!

Ambidekster klub iz Zagreba je s partnerima, udrugom DrONE – udruga za društveni razvoj i neformalno obrazovanje iz Karlovca, Udrugom za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter iz Rijeke te Nansen dijalog centrom iz Osijeka provodio projekt GO do jednakopravnog, solidarnog i uključivog društva! Projekt broja 2021-1-HR01-KA154- YOU-000020267 trajao je od 21.11.2021. do 20.5.2023., odnosno 18 mjeseci te je dio programa Erasmus+ koje financira Europska unija preko Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Kroz projekt su mladi dodatno educirani u području građanskog odgoja i obrazovanja s naglaskom na ravnopravnost, uključivost i solidarnost. Kroz projekt su organizirani dijalozi mladih i donositelja odluka te su mladi temeljem iskustava koja su stekli sukreirali preporuke za sustavnu i kvalitetnu provedbu građanskog odgoja i obrazovanja koje doprinosi ravnopravnosti, uključivosti i solidarnosti.

Zašto je građanski odgoj i obrazovanje važan?

Što građanski odgoj treba  uključivati i gdje se treba provoditi?

Građanska i socijalne kompetencija ključne su kompetencije prema Europskom okviru ključnih  kompetencija za cjeloživotno učenje (Preporuka Vijeća, 2018/C 189/01).

Cilj GOO (građanski odgoj i obrazovanje): INFORMIRANI, ODGOVORNI i AKTIVNI GRAĐANI SUBJEKTI OSPOSOBLJENI ZA ŽIVOT U DEMOKRACIJI.

3 dimenzije građanske kompetencije:

• građanska informiranost i razumijevanje funkcioniranja demokracije temeljene na ideji neovisnoga, osnaženoga i aktivnoga građanstva;

• građanska odgovornost za aktivno sudjelovanje u demokratskom odlučivanju u svrhu osiguranja svoje dobrobiti i dobrobiti drugih građana;

• građanska angažiranost koja proizlazi iz prethodnoga.

Građanski odgoj obuhvaća područja ključna za razumijevanje i snalaženje u suvremenim društvima te su i sami učenici i učenice uključeni u aktivnosti Erasmus+ projekta istaknuli da smatraju da je građanski odgoj važan kako bi učili o temama bitnim za svakodnevni život, o kojima smatraju da sada ne uče dovoljno u školi. Svrha građanskog odgoja u školama bi prema mladima bila da mladi aktivno sudjeluju u zajednici, bolje se pripreme za život, raspravljaju o različitim društvenim temama pa i tabu temama te da se ostvari kvalitetnija komunikacija i suradnja među mladima te dijalog između mladih i ostalih društvenih skupina. Uz sagledavanje tema iz perspektive vlastite zajednice, mladi su svjesni da je vrlo važno naučiti sagledati nacionalnu, europsku i globalnu dimenziju te njihov međusobni utjecaj. Dodatno, potvrđeno je da kroz građanski odgoj trebamo razvijati stavove i odnos prema društvenim vrijednostima te odnos prema različitostima u društvu

Strukturalne dimenzije GOO: ljudsko-pravna, politička pismenost, društvena, interkulturalna, ekološka/održivi razvoj, gospodarska/ekonomska i tehnološka.

Potvrđeno je da je kroz građanski odgoj važno ne samo razvijati znanja, nego i vještine, kako  praktične tako i intelektualne kao što su vještine kritičkog mišljenja i analize.

 Funkcionalne dimenzije GOO:

  • Znanje i razumijevanje: znati što
  • Vještine i sposobnosti: znati kako
  • Stavovi i vrijednosti: znati zašto

Na ovoj poveznici možete preuzeti dokument s detaljnijim prijedlozima mladih.

Sadržaj teksta je isključiva odgovornost organizatora iz Ambidekster kluba, a preporuke su izrađene u suradnji s mladima i neformalnom mrežom organizacija okupljenom oko GOOD inicijative za sustavno i kvalitetno uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja kroz Erasmus + projekt.