GOOD školica: Mir je moj đir

Nakon radionice sudionici_ce će:

– dobiti uvid u aktivnosti i rezultate projekta promocije nenasilne komunikacije i prevencije međuvršnjačkog nasilja “Mir je moj đir”
– biti upoznati s kreativnim pristupima i metodama u obrađivanju tema osobnog i socijalnog razvoja (stereotipi, predrasude, tolerancija, poštivanje različitosti, nenasilna komunikacija, medijska pismenost, javni nastup, društveni aktivizam i dr.)
– biti osvješćeniji i spremniji za suradnju s organizacijama civilnog društva u provedbi kurikuluma za međupredmetnu temu Osobni i socijalni razvoj i rad u izvanškolskom okruženju

GOOD školica: Interkulturalizam u i izvan učionice

Nakon radionice sudionici_ce će:

  • Razumjeti i razlikovati osnovne pojmove kao što su interkulturalizam, interkulturni dijalog, multikulturalnost i njihove specifičnosti
  • Biti upoznat s interkulturalnim načelima i dimenzijama te njihovom primjenom
  • Biti osvješćeniji i spremniji za sadašnji ili budući rad u interkulturalnom okruženju u odgojno-obrazovnom sustavu i izvan njega

Edukacija će se održati u srijedu, 16. ožujka 2022. od 18.00 do 20.00 sati na Zoom platformi te je namijenjena odgojno-obrazovnim djelatnicima_ama. Edukaciju će provesti Ivana Šibalić iz Udruge Breza.

GOOD školica: Pogled u političku pismenost

Nakon radionice sudionici i sudionice će razumjeti temeljne pojmove vezanih uz demokraciju, političke procese i građansko djelovanje; pojmovno razlikovati među aspektima fenomena politike; razumjeti pojam političke participacije i važnost izgradnje kompetencija za nju, te biti osnaženi za primjenu elemenata političke pismenosti u nastavi.

Prijavite se na listu GOOD nastavnika!

GOOD inicijativa pokrenula je mailing listu koju koristimo isključivo u svrhe obavještavanja o edukacijama koje provode članice GOOD inicijative, kao i u svrhu slanja korisnih i zanimljivih materijala koji se odnose na provedbu sadržaja različitih dimenzija građanskog odgoja i obrazovanja.

Generacija za V: razvoj volonterskih programa u školama – edukacija za nastavnike/ice

Razvijanje volonterskih programa u školama jedan je od ponajboljih načina uvođenja iskustvenog učenja u škole. Istraživanja su pokazala da volontiranje potiče razumijevanje i širenje prosocijalnog ponašanja, omogućava stjecanje i razmjenu različitih iskustava i znanja te povezivanje s drugima u različitim vrstama djelovanja. Sudjelujući u različitim aktivnostima kojima doprinose dobrobiti drugih, volonteri izgrađuju vlastito samopoštovanje, unose […]

Kako uvesti zero waste teme u nastavu? – edukacija za nastavnike/ice

Nakon radionice sudionici i sudionice će:
-biti upoznate/i sa zero waste konceptom i ciljevima održivog postupanja s otpadom (smanjenje nastanka otpada, ponovna upotreba, odvojeno prikupljanje i kompostiranje)
-upoznati metode za rad s učenicima s ciljem promjene svakodnevnih navika u postupanju s otpadom (npr. organizacija sajma razmjene bez novaca, kutka za dijeljenje i sl.)
-naučiti u praksi provesti jedan primjer ponovne uporabe otpada

“Coming out” – edukacija za nastavnike/ice

Nastavljamo s ciklusom online edukacija za nastavnike_ce i stručne suradnike_ce o temama koje biraju sami nastavnici_e i stručni suradnici_e kroz prijavnice na nove edukacije, ali i kroz evaluacije već održanih. Potreba za znanjem koja je iskočila u najvećem broju na proteklim evaluacijama vezana je uz područje LGBTIQ tema, te stoga sljedeća tema nam je “Coming […]

Kako koristiti vježbu “Barometar stavova”?  – edukacija za nastavnike/ice

Vježba “Barometar stavova” pomaže učenicima i učenicama da definiraju i izraze vlastiti i da čuju tuđi stav o određenoj temi. Uz pomoć kontroverznih teza ili teza koje omogućuju polariziranje, hotimice koristeći generalizacije, potičemo učenike i učenice da izraze svoj stav. Metoda nam pokazuje da postoji raspon stavova o određenoj temi, da je on puno širi i slojevitiji od DA i NE, „Slažem se” ili „Ne slažem se”, te omogućuje izgradnju stava o određenoj temi koristeći više ishodišta i slojevitiju analizu nekog problema.

Kako pričati o nasilju u mladenačkim vezama?  – edukacija za nastavnike/ice

Nastavljamo s organiziranjem online edukacija na različite teme. U prosjeku organiziramo 2 – 3 online edukacije mjesečno, koje vode iskusni_e treneri_ce GOOD inicijative (50-ak organizacija civilnog društva koje se zalažu za sustavno uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u sustav formalnog obrazovanja), na teme koje su birali upravo odgojno-obrazovni stručnjaci. Kroz prošle cikluse nastavnici_e i stručni_e suradnici_e istakli su da su im potrebna znanja vezana uz sadržaje prevencije nasilja te sukladno tome ovaj put organiziramo edukaciju na temu “Kako pričati o nasilju u mladenačkim vezama?”

Kako pričati o seksualnom nasilju? – edukacija za nastavnike/ce

Tijekom edukacije će biti predstavljena problematika seksualnog nasilja, kao jednog od dva dominantna oblika rodno uvjetovanog nasilja. Sadržaj edukacije će obuhvatiti definiranje oblika seksualnog nasilja, rasprostranjenosti, specifičnostima seksualnog nasilja, specifičnostima seksualnog nasilja koje preživljavaju djeca te što učiniti kada/ako nam se dijete koje ga je preživjelo obrati.

Kako podučavati o LGBTIQ temama? – edukacija za nastavnike/ice

Potaknuti uspješno organiziranim ciklusom radionica za nastavnike_ce i stručne suradnike_ce o načelima poučavanja o predrasudama i stereotipovima odlučili smo nastaviti s online edukacijama koje obrađuju različite slične teme. Teme edukacija biraju sami nastavnici_e i stručni suradnici_e kroz prijavnice na nove edukacije, ali i kroz evaluacije već održanih.

Potreba za znanjem koja je iskočila u najvećem broju na proteklim evaluacijama vezana je uz područje LGBTIQ tema, te sukladno tome naslov sljedeće edukacija koju ćemo organizirati je “Kako podučavati o LGBTIQ temama?”.

Obrada stereotipa i predrasuda u nastavi – edukacija za nastavnike/ice

Potaknuti raspravom u javnosti oko poučavanja predrasuda i zadatka “Euro vlak – Euro-rail a la carte”, pozivamo nastavnike/ice, edukatore/ice, obrazovne radnike/ice i sve zainteresirane na edukaciju u kojoj ćemo zajedno analizirati ovu vježbu kako bi ju mogli koristiti u nastavi bez straha – u svrhu promišljanja, a ne produbljivanja stereotipa.